> gemeente met elkaar > vieren

Vieren

Diensten
Hollum
Iedere zondag in de Herenwegkerk, zie affiches, kerkblad en/of website voor de aanvangstijden. Na de dienst is er gelegenheid tot napraten, ontmoeting en het drinken van een kopje koffie.

Dit laatste wordt verzorgd door Jan Hagen.

Nes
Vanaf begin april tot eind oktober is er elke 14 dagen een dienst in de Vermaning en in de tussenliggende winterperiode eens per maand.

Gebouwen
Herenwegkerk te Hollum, Herenweg 4,                                                                            koster: L.C. Dorrestein, Oosterlaan 15 , 72 40 50
Westerlaankerk  te Hollum, Westerlaan 14,                                                          Contactpersoon: G de Boer, Burenlaan 31, 55 45 93
Kerkgebouw te Nes, Vermaningspad 1;

koster: Heleen Brouwer, Camminghastraat 17, 9162 EK, Ballum. 0519-556000 

 

Avondgebed
Elke woensdagavond van 19.00 tot 19.30 uur vindt er in de Westerlaankerk te Hollum een avondgebed plaats. Een moment voor stilte, zang, gebed en bezinning.

De liturgie van de oecumenische gemeenschap van Taizé wordt hierbij gebruikt. Deze stijl wordt gekenmerkt door stilte en rust. We gebruiken meestal de zangbundel van Taizé en die van Iona. Er is ruimte voor persoonlijke gebedsintenties en voorbeden.

Al met al een bijzondere bijeenkomst. Veel gasten, maar ook eilanders kunnen dan ook even tot bezinning komen.

Kom gerust eens langs, iedereen is van harte welkom.

 

Heilig Avondmaal
Dit wordt 4 keer per jaar gevierd. Het is een open avondmaal d.w.z. dat kinderen en iedereen die de gemeenschap met Christus en met elkaar wil vieren daarvoor van harte is uitgenodigd. In de Stelp wordt 3x per jaar interkerkelijk avondmaal gevierd.

 
Doop
Geboortedankzegging en kinderdoop
In de traditie van het Doopsgezinde deel van onze Gemeente kennen we de z.g. geboortedankzegging.

Ouders (of een ouder) en Gemeente willen daarbij in een dienst God danken voor de geboorte of komst van een kind. In de voorbeden wordt gebeden voor het kind dat aan de ouder(s) en Gemeente is toevertrouwd en voor de ouders, familie en Gemeente in wier midden het kind is ontvangen. Onder handoplegging vragen we een zegen over het kind.

Tevens vindt dan de inschrijving plaats in het kinderboek.

Voor het Gereformeerde deel van de Gemeente geldt dat er de mogelijkheid is om je kind in het midden van de Gemeente te laten dopen. Daarnaast kent de nieuwe PKN, waar de Gereformeerde kerk onder valt, dezelfde mogelijkheid als hierboven beschreven. Ook van alle niet gedoopte thuiswonende kinderen wordt administratie bijgehouden.

In het "Dienstboek" van de PKN lezen we over de kinderzegening het volgende:

"Om verschillende redenen kunnen ouders er voor kiezen niet de doop te vragen voor kinderen (zuigelingen) die aan hen worden toevertrouwd. Zij zijn dankbaar en blij met deze kinderen en nemen zich voor hen in de kring van de gemeente vertrouwd te maken met het geloof dat zij zelf belijden. Zij hopen dat hun kinderen later de doop zullen verlangen. ….."

Dus naast de kinderdoop in de Gereformeerde traditie is er ook ruimte voor de kinderzegening/ geboorte-dankzegging, zowel in de Doopsgezinde Gemeente als in de Gereformeerde kerk.

Ouders kunnen hierover contact opnemen met de predikant. Er zal dan in overleg een zondag uitgekozen worden voor de geboortedankzegging/kinderdoop.

 

Belijdenis
Jaarlijks is er een oriëntatiegroep voor mensen die erover denken om belijdenis te doen.

Degenen die als kind niet gedoopt zijn ontvangen na de belijdenis de doop. Wie belangstelling heeft voor deze groep en belijdenis (gevolgd door de doop) wil doen, kan contact opnemen met de predikant.

 

Huwelijks- en zegeningsdiensten
Levensverbintenissen en huwelijken kunnen als een teken van liefde en trouw voor Gods aangezicht worden gezegend.

 

Gemeentezondag.
De gemeentezondag wordt gevierd op de laatste zondag van oktober, het is ook de officiele start van het winterseizoen. Deze dienst wordt voorbereid door de voorganger en de kerkenraad. Vrijwilliger zorgen voor soep en broodjes. Ook de zondagschool en Gelegenheidskoor werken mee.

 

Laatste zondag van het kerkelijk jaar
Dit is de laatste zondag voor het begin van de Advent. In deze dienst worden de overleden leden van onze gemente herdacht. Tevens is er ruimte om familie en vrienden te herdenken, ook al zijn ze geen lid.

 

 

Stelpdiensten
Elke laatste donderdag van de maand is er een kerkdienst in de Stelp.  Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland, Hervormde Gemeente Ameland en de Rooms Katholieke Kerk zullen dit jaar een aantal diensten verzorgen.

Deze  diensten beginnen om 16.30 uur. De organiste is Akkie Bakker.

Voor de exacte datum en welke predikant er voorgaat in de dienst kunt u het kerkblad raadplegen.

 
Meer informatie   ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
contact maandblad privacy
routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
veelgestelde vragen inloggen colofon
2023 Doopsgezind.nl