> over ons > waar gaan wij naar toe?

Waar gaan wij naar toe?

Zowel de Doopsgezinde Gemeente als de Gereformeerde kerk van Ameland realiseren zich, dat de kerken in de 21ste eeuw op een kruispunt staan: blijven wij op de oude voet door gaan of slaan wij nieuwe wegen in.
In 2004 ontstond vanuit de basissen van beide gemeenten de behoefte om met elkaar samen te werken. Dat resulteerde in het beroepen van één predikant voor beide gemeenten.
Wij menen, dat er in deze tijd duidelijk behoefte is aan christelijke gemeenschappen, waar mensen samen bezig zijn met geloofs- en levensvragen, niet op een dogmatische manier, maar open en ongedwongen.
Wij zijn een zingende Gemeente en zijn daarom blij dat het orgel in de Herenwegkerk in Hollum in de zomer van 2006 na een grondige restauratie weer in gebruik genomen is.
Inmiddels is het gezamenlijke beleidsplan, “met Hem onderweg”,  van november 2006 de grondslag voor de federatie van beide Gemeenten. Op de ledenvergadering in het voorjaar 2009 is besloten deze aan te gaan.


Visie (op onze gemeente)
Wij willen mensen uitnodigen hun weg met God en Gods weg met hen te leren kennen en te verdiepen in verbondenheid en verdraagzaamheid met de broeders en zusters (gemeenschap van Christus)

We bereiken dat door:

  • Te werken aan een gemeenschap zonder muren (Efeziërs 2 vs 14: Want hij is onze vrede, die de twee een heeft gemaakt en de scheidingsmuur, de vijandschap, weggebroken heeft): De broeder en zuster doet ertoe en we verdiepen ons in verzoeningsmodellen, in wegen van verdraagzaamheid.
  • Te werken aan gastvrijheid: de gast, de ander als afspiegeling van de gans Andere, doet ertoe. God is in Christus gast in de gemeente en wij zijn bij Hem te gast.
  • Te werken aan solidariteit: waar hulp nodig is (financieel, geestelijk, materieel) helpen we en zoeken naar wegen tot verbetering.

Gemeente- zijn is getuigend van je geloof onderweg zijn en het verzoenend, bevrijdend en vredestichtend werk van God in je leven met elkaar delen, vooruitlopend op de komst van Gods koninkrijk.
De gemeente krijgt gestalte in haar levensfuncties. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden:

  • leren – gespreksgroepen en vieringen: de inhoud van de Bijbel en Geloven verstaan en verbinden met het dagelijks leven, in respect en verdraagzaamheid met elkaar
  • vieren – kerkdiensten: trouwe kerkgang is belangrijk. Erediensten zoveel mogelijk aansprekend inrichten voor alle leeftijden. Participatie in de dienst op alle mogelijke manieren (samen voorbereiden, taken in de liturgie, muziek, zang) is cruciaal. Het vieren van de maaltijd van de Heer, de enigheid met Hem en de verbondenheid met elkaar en de wereld neemt een belangrijke plaats in.
  • dienen – elkaar helpen, steunen in het dagelijks leven, omzien naar elkaar en betrokkenheid op de samenleving dichtbij en veraf
  • delen – binnen en buiten de kerkmuren en in je eigen leven, immaterieel en materieel.

In de gemeente laten wij ons leiden door God die ons bekend gemaakt heeft wat goed is en wat Hij van ons vraagt: niet anders dan recht te doen en getrouwheid lief te hebben en bescheiden te wandelen met God (Micha 6 vs 8) Om als een levende steen, gebouwd op het fundament welk gelegd is in Jezus Christus, gebruikt te worden voor de bouw van een geestelijk huis (1 Petrus 2 vs 5) en tot daadwerkelijk geloven (Jacobus 1 vs 22)

 
  Meer informatie     ANBI-register Federatie Doopsgezind Gereformeerd Ameland
 
  contact maandblad privacy
  routebeschrijving nieuwsbrief disclaimer
  veelgestelde vragen inloggen  colofon
     
   
  © 2021 Doopsgezind.nl